Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Insurance > Life insurance

Life insurance

Contributors in Life insurance

Life insurance

subaccount phí

Insurance; Life insurance

Các khoản phí để quản lý một subaccount, mà là một lựa chọn đầu tư trong biến sản phẩm đó là riêng biệt từ các tài khoản chung.

tài sản khả dụng ngắn hạn

Insurance; Life insurance

Tài sản có thể nhanh chóng chuyển đổi ra tiền.

subrogation

Insurance; Life insurance

Quyền của một hãng bảo hiểm những người đã qua của người khác mất cũng để tiếp nhận những người khác là đúng theo đuổi các biện pháp chống lại một bên thứ ...

tỷ số thanh khoản nhanh

Insurance; Life insurance

Tài sản nhanh chóng chia lưới nợ cộng với nhượng lại tái bảo hiểm tiền nợ phải trả. Tài sản nhanh chóng được định nghĩa là tổng của tiền mặt, unaffiliated đầu tư ngắn hạn, unaffiliated trái phiếu ...

giai đoạn kế tiếp

Insurance; Life insurance

Trong bệnh viện thu nhập bảo vệ, khi confinements tại một bệnh viện do những nguyên nhân cùng hoặc có liên quan và được ngăn cách bởi ít hơn một khoảng thời gian quy định contractually, họ được xem ...

đối ứng trao đổi bảo hiểm

Insurance; Life insurance

Một nhóm chưa hợp nhất của các cá nhân, các công ty hoặc công ty, thường được gọi là, người đăng ký cùng có bảo đảm khác, mỗi một cách riêng biệt giả định của mình chia sẻ rủi ro mỗi. Quản trị chính ...

thặng dư

Insurance; Life insurance

Hiệu số giữa tài sản và nợ.

Featured blossaries

Programming Languages

Chuyên mục: Languages   2 17 Terms

American slangs

Chuyên mục: Education   2 3 Terms