Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Agriculture > Rice science

Rice science

Of or relating to the science of rice cultivation.

Contributors in Rice science

Rice science

vector

Agriculture; Rice science

1). Một sinh vật đó mang mầm bệnh từ một máy chủ lưu trữ khác. 2). Một côn trùng mà truyền một bệnh. 3). Phân tử một DNA tự nhân bản phục vụ để chuyển một phân đoạn DNA vào một máy chủ lưu trữ di ...

nhiều thử nghiệm

Agriculture; Rice science

a phiên tòa mà trong đó điều trị là khác nhau trong các giống được trồng và tất cả các yếu tố khác đang được điều trị bằng nhau và trong một hệ thống thống ...

nhiều nhóm

Agriculture; Rice science

Phân loại của accessions thành các nhóm dựa chủ yếu vào các tính năng hình thái học thực vật dành cho người lớn gạo hạt xuất hiện.

dọc kháng

Agriculture; Rice science

Kháng được điều khiển bởi một hoặc một vài chính gen, mà giống với các loại kháng chiến thường đánh giá cao khả năng chịu một hoặc một số chủng tộc mầm bệnh hoặc nhiều bệnh chủng tộc hoặc côn trùng ...

udic

Agriculture; Rice science

Liên quan đến một chế độ ẩm đất mà đất là không khô cho miễn là 90 ngày tích lũy (USDA, 1975).

udbatta bệnh

Agriculture; Rice science

Một gạo bệnh gây ra bởi Balansia oryzae-sativae (Ephelis pallida Pat). Các bông nổi lên như là nhỏ chai được bảo hiểm với khuẩn ty thể màu trắng.

turnrow (biến dải, đứng đầu đất)

Agriculture; Rice science

Đất tại các mép của một lĩnh vực mà trên đó plow hoặc thiết bị khác có thể được bật.

Featured blossaries

Strange Landscapes

Chuyên mục: Travel   1 3 Terms

I Got 99 Problems But A Stitch Ain't One.

Chuyên mục: Fashion   2 9 Terms