Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Software > Operating systems

Operating systems

Software that handles the basic functionality of hardware.

Contributors in Operating systems

Operating systems

trách nhiệm pháp lý hiện tại

Software; Operating systems

Một nghĩa vụ mà là do trong một khoảng thời gian ngắn thời gian, thường một năm hoặc ít hơn, và đó sẽ được trả tiền ra khỏi tài sản hiện tại.

tuyên bố

Software; Operating systems

Một tuyên bố trong đó thông tin được cung cấp cho cơ quan chính phủ cho một mục đích chính thức, chẳng hạn như báo cáo Intrastat hoặc báo cáo thuế.

máy chủ tổng thể

Software; Operating systems

Một máy chủ mà phân phối công việc và nhận được các sự kiện từ nhiều máy chủ.

hộp thư

Software; Operating systems

Một tập hợp các tính năng trao đổi được kích hoạt cho một hộp thư cụ thể hoặc tập hợp các hộp thư trong miền được lưu trữ, cũng như các giới hạn tài nguyên hộp thư và các cấp phép được giao cho người ...

nén tập tin

Software; Operating systems

Quá trình của việc giảm kích thước của một tập tin để truyền tải hoặc lưu trữ.

định danh linh hoạt

Software; Operating systems

Một định danh được gán cho thực thể đồng bộ hóa khác nhau, chẳng hạn như bản sao. Các định danh có thể cố định hoặc biến chiều dài.

xử lý

Software; Operating systems

Một người sử dụng giao diện khiển đó tạo điều kiện mới hoặc chỉnh sửa một object\\ xuất hiện, vị trí, hoặc hành vi.

Featured blossaries

Astrill

Chuyên mục: Technology   1 2 Terms

Orthopedic

Chuyên mục: Science   1 5 Terms