Contributors in Marketing

Marketing

không rườm rà

Business services; Marketing

Thuật ngữ 'không rườm rà' hoặc 'không rườm rà' được sử dụng để mô tả bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp trong của nó nhất cơ bản và đơn giản, mà không có bất kỳ tính năng không cần thiết, để ...

đấu giá tuyệt đối

Business services; Marketing

Loại đấu giá nơi người trả giá cao nhất mua lại mục đang được bán đấu giá (không phân biệt của số tiền giá), và nơi hàng không có dự trữ giá dưới đây mà nó sẽ không được ...

tóm tắt và mẫu mực của tiêu đề

Business services; Marketing

Tài liệu đó thiết lập tình trạng của các tiêu đề hiện nay một tài sản, và danh sách tất cả các mục của hồ sơ (ví dụ như khiếu nại, hành động, bản án, liens) mà có thể ảnh hưởng đến chất lượng của các ...

loại bỏ thuế quan nhanh

Business services; Marketing

Đơn phương hoặc lẫn nhau chuyển được sử dụng trong việc giảm hoặc loại bỏ thuế quan với một quốc gia khác, hoặc giữa hai nước, theo một lịch trình nhanh hơn ban đầu được dự đoán, cho phép cho các lợi ...

quan hệ đối tác

Business services; Marketing

Một hình thức kinh doanh mà hai hay nhiều người tiến hành một doanh nghiệp cùng với nhau, chia sẻ lợi nhuận và thua.

thực tế vật chất

Business services; Marketing

Một thực tế quan trọng trong các hợp đồng hoặc đàm phán; một rằng, nếu tiết lộ trung thực, có thể hủy bỏ giao dịch.

puffing

Business services; Marketing

Exaggerations bán hàng tiêu biểu về một mục Insurance; bán hàng báo cáo phổ biến mà không nói sự thật vật chất.

Featured blossaries

水电费的快速分解的咖啡机

Chuyên mục: Autos   2 1 Terms

Airplane Disasters

Chuyên mục: History   1 4 Terms