Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Economy > Forex

Forex

Foreign Exchange The simultaneous buying of one currency and selling of another in an over-the-counter market. Most major FX is quoted against the US Dollar.

Contributors in Forex

Forex

trách nhiệm pháp lý

Economy; Forex

Các thuật ngữ chung cho các doanh nghiệp những gì của nợ. Trách nhiệm pháp lý là các khoản vay dài hạn của các loại được sử dụng để tài trợ cho doanh nghiệp và các khoản nợ ngắn hạn hoặc tiền do là ...

tỷ lệ thanh khoản

Economy; Forex

Cho thấy khả năng của công ty để trả các khoản nợ ngắn hạn, bằng cách đo lường mối quan hệ giữa các tài sản hiện tại (tức là những người mà có thể được chuyển thành tiền mặt) với giá trị khoản nợ ...

lợi nhuận ròng

Economy; Forex

Lợi nhuận ròng có thể có nghĩa là những thứ khác nhau, do đó, nó luôn luôn cần làm rõ. Net nghiêm có nghĩa là 'sau khi khấu trừ tất cả' (như trái ngược với chỉ một số khoản khấu trừ được sử dụng để ...

lợi nhuận và mất tài khoản

Economy; Forex

Một trong các doanh nghiệp chính ba báo cáo và dụng cụ (cùng với các bảng cân đối và tuyên bố cashflow) đo lường. The P & L là về cơ bản là một tài khoản giao dịch trong một thời gian, thường là một ...

nhanh tỷ lệ

Economy; Forex

Giống như Acid Test. mối quan hệ giữa current assets dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt (tài thường hiện nay sản ít cổ phiếu) và trách nhiệm pháp lý hiện tại. Một bài kiểm tra sterner của thanh ...

dự trữ

Economy; Forex

Sự tích lũy và giữ lại khác biệt giữa lợi nhuận và thua lỗ năm năm kể từ khi thành lập của công ty.

lợi tức đầu tư

Economy; Forex

Một biện pháp hiệu suất cơ bản về tài chính và kinh doanh. Thuật ngữ này có nghĩa là những thứ khác nhau để những người khác nhau tùy thuộc (thường vào quan điểm và những gì thực sự bị đánh giá) do ...

Featured blossaries

African dressing

Chuyên mục: Fashion   3 10 Terms

Educational Terms Eng-Spa

Chuyên mục: Education   1 1 Terms