Contributors in Event planning

Event planning

nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP)

Convention; Event planning

Dịch vụ cung cấp quyền truy cập Internet.

chữ ký được ủy quyền

Convention; Event planning

Signature(s) của individual(s) người có thẩm quyền để tính phí cho các mặt hàng để làm chủ một tài khoản cho một chức năng hoặc chương trình.

cùng với (ICW - in conjunction with)

Convention; Event planning

Thuật ngữ chuẩn để chỉ những nhóm nhỏ cùng thuộc một sự kiện hoặc một cụm căn phòng dùng trực tiếp cho một hội nghị lớn.

Featured blossaries

Top 20 Website in the World

Chuyên mục: Technology   1 22 Terms

Bar Drinks

Chuyên mục: Food   1 10 Terms