Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Photography > Cameras & parts

Cameras & parts

Terms related to cameras and their parts.

Contributors in Cameras & parts

Cameras & parts

chế độ đèn flash nút

Photography; Cameras & parts

Một điều khiển đã chọn chế độ đèn flash.

chức năng nút

Photography; Cameras & parts

Máy ảnh một phần cho phép người dùng chọn một chức năng nhất định của máy ảnh.

áp dụng lựa chọn nút

Photography; Cameras & parts

Máy ảnh một phần áp dụng một sự lựa chọn.

xóa nút

Photography; Cameras & parts

Một phần máy ảnh xóa một hình ảnh nào đó.

d-chiếu sáng nút

Photography; Cameras & parts

Một phần máy ảnh tạo ra một bản sao của bức tranh hiện tại với các chi tiết tăng lên trong bóng tối.

Flash bồi thường thiệt hại nút

Photography; Cameras & parts

Một điều khiển đã chọn đèn flash bồi thường.

Lytro máy ảnh

Photography; Cameras & parts

Một plenoptic digital camera được phát triển bởi Ren Ng, người sáng lập của Lytro. The Lytro plenoptic máy ảnh cho phép nhiếp ảnh để chụp một hình ảnh từ một vài độ dài tiêu cự khác nhau cùng một lúc ...

Featured blossaries

French Cuisine

Chuyên mục: Food   2 20 Terms

iPhone 6 Features

Chuyên mục: Technology   2 9 Terms