Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Security & protection > CCTV products

CCTV products

Of or relating to video cameras that have a closed circuit. The signal from the camera only has a limited let of designated monitors.

Contributors in CCTV products

CCTV products

Dịch vụ an ninh

Security & protection; Access control systems

Các dịch vụ do các công ty an ninh cung cấp bao gồm các hệ thống kiểm soát tiếp cận, các dịch vụ báo động và các sản phẩm CCTV.

mái vòm

Security & protection; CCTV products

nhà ở loại làm mờ thủy tinh hoặc nhựa, được sử dụng cho một camera an ninh

Featured blossaries

Financial Derivatives

Chuyên mục: Education   1 3 Terms

Indonesia Top Cities

Chuyên mục: Travel   1 10 Terms