Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Paper packaging > Wrapping paper

Wrapping paper

Of or referring to paper that has a primary use of covering up an item or package in order to protect the item or to conceal the item's identity.

Contributors in Wrapping paper

Wrapping paper

Giấy gói Giáng sinh

Paper packaging; Wrapping paper

Giáng sinh gói giấy là một loại giấy được sử dụng để bọc quà tặng Giáng sinh đặc biệt. Đôi khi họ cũng được trang trí bằng băng và cung. Liên quan the Christmas gói giấy thường có Giáng sinh đến động ...

Featured blossaries

Carbon Nano Computer

Chuyên mục: Technology   1 13 Terms

Emily Griffin

Chuyên mục: Literature   1 4 Terms