Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Accounting > Tax

Tax

Of or relating to the fees charged by a government on a product, income, or activity; and also to the system by which they are successfully levied.

Contributors in Tax

Tax

phương pháp lãi gộp

Accounting; Tax

Một cách tiếp cận để ước tính hàng tồn kho tại một thời gian tạm thời các phương pháp không được cho phép cho các mục đích cuối năm hoặc cho thuế báo cáo mục đích A hàng tồn kho vật lý phải được thực ...

doanh thu gộp

Accounting; Tax

Bao gồm tất cả các doanh dựa trên số tiền hóa đơn đã mô tả và unreduced bởi khách hàng giảm giá, phụ cấp, hoặc trả về bán hàng Net là tổng doanh thu ít giảm giá, phụ cấp, ...

chi phí gián tiếp

Accounting; Tax

Chi phí không thể được trực tiếp liên quan đến chi phí mục tiêu hoặc một sản phẩm

tài sản vô hình

Accounting; Tax

Một tài sản là một quyền và nonphysical, như trái ngược với thiết bị, tòa nhà, vv có tài sản hữu hình ví dụ bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, thiện chí, chi phí quảng cáo Hoa, phần mềm ...

chi phí vô hình

Accounting; Tax

Chi phí phát sinh để tạo ra một tài sản vô hình ví dụ, các chi phí pháp lý để thương lượng một hợp đồng thuê, chi phí để có được một giấy phép, vv

bản quyết toán giữa kỳ

Accounting; Tax

Một báo cáo tài chính bao gồm chỉ là một phần của công ty năm thường được sử dụng để đề cập đến một báo cáo tài chính quý

trái phiếu được bảo hiểm

Accounting; Tax

Nói chung, trái phiếu municipal được bảo hiểm bởi bảo hiểm chống lại mặc định (mất quan tâm hoặc hiệu trưởng) phí bảo hiểm được trả tiền bởi công ty phát hành được bảo hiểm trái phiếu nói chung có ...

Featured blossaries

Christmas Markets

Chuyên mục: Travel   1 4 Terms

High Level CPS

Chuyên mục: Engineering   1 1 Terms