Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Computer; Software > Software engineering

Software engineering

The systematic application of scientific principles and disciplines to the development, operation, and maintenance of software to perform prespecified functions with maximum economy and efficiency.

Contributors in Software engineering

Software engineering

nổi lên bảo trì

Computer; Software engineering

Đột xuất bảo trì sửa sai thực hiện để giữ cho hệ thống hoạt động.

quản lý khủng hoảng

Computer; Software engineering

Bước cần thực hiện khi một kế hoạch dự không giải quyết vấn đề liên quan.

tái sử dụng

Computer; Software engineering

Xây dựng một hệ thống phần mềm từ phần được sử dụng để thực hiện một ứng dụng mới.

người dùng

Computer; Software engineering

Những người hoặc những người hoạt động hoặc tương tác trực tiếp với hệ thống.

tái

Computer; Software engineering

Kéo phần mềm ngoài và reassembling nó trong một cách mạnh mẽ để làm các ứng dụng tương tự.

phát hành

Computer; Software engineering

Thông báo chính thức và phân phối một phiên bản được chấp thuận của một hệ thống phần cứng/phần mềm.

khái niệm thiết kế

Computer; Software engineering

Một ý tưởng cơ bản mà có thể được áp dụng cho việc thiết kế một hệ thống (ví dụ, thông tin ẩn).

Featured blossaries

MWC 2015

Chuyên mục: Technology   2 2 Terms

Best Writers

Chuyên mục: Literature   1 2 Terms