Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Psychology > Social psychology

Social psychology

A field in psychology focusing on how people's thoughts, feelings, and behavior change when in the presence of others compared to when they are alone.

Contributors in Social psychology

Social psychology

vai trò

Psychology; Social psychology

Một tập hợp các tiêu chuẩn xác định như thế nào mọi người ở vị trí xã hội nhất định nên cư xử.

Thử nghiệm Milgram

Psychology; Social psychology

Một thử nghiệm tâm lý xã hội, thực hiện bởi Đại học Yale tâm lý giáo sư Stanley Milgram từ 1961 tới năm 1963 để đo lường mức độ mà một người tham gia sẽ tuân theo một con số cơ quan mặc dù thực hiện ...

Featured blossaries

Greek Landscape: The Sights

Chuyên mục: History   2 20 Terms

Prominent Popes

Chuyên mục: Religion   1 20 Terms