Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Seafood > Shellfish

Shellfish

Terms that relate to exoskeleton-bearing aquatic invertebrates used as food. This includes mollusks, crustaceans, and echinoderms.

Contributors in Shellfish

Shellfish

Mantis tôm

Seafood; Shellfish

Một thành viên của gia đình chi sinh vật biển, tôm mantis bao gồm 400 loài trên toàn thế giới. Dành cho người lớn mantis tôm có thể phát triển lớn như 12 inch (30 cm) trong chiều dài, mặc dù trong ...

Featured blossaries

The World's Most Insanely Luxurious Houses

Chuyên mục: Other   1 10 Terms

Interesting Apple Facts

Chuyên mục: Business   7 18 Terms