Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Boat > Sailboat

Sailboat

The activity of controlling and navigating a boat which uses sails as its main means of propulsion.

Contributors in Sailboat

Sailboat

fairlead

Boat; Sailboat

Bất kỳ phù hợp được sử dụng để hướng dẫn hoặc thay đổi hướng của một dòng, cho nó một "công bằng chì" du lịch của mình. Fairleads trước vent chafing là ...

downhaul

Boat; Sailboat

Bất kỳ dòng nhằm mục đích chuyên chở xuống một cái gì đó, ví dụ downhaul sử dụng để kéo xuống trên gooseneck khi trên một slide, hoặc một "Cunningham".

kim cương spreader

Boat; Sailboat

Sắp một trung gian spreader và nghỉ xếp để củng cố các cột, với cấu hình, tạo thành một hình dạng "kim cương". Các vẫn không đính kèm cho thuyền, chỉ để ...

thân cây daggerboard

Boat; Sailboat

Trường hợp hoặc nhà ở trong thuyền cho daggerboard.

daggerboard

Boat; Sailboat

Một tấm dọc mà gậy ra phía dưới thuyền bằng cách trượt lên và xuống trong thân cây daggerboard.

Cunningham

Boat; Sailboat

Một dòng thiết bị hoặc cringle nằm một vài inch trên tack của những cánh buồm và sử dụng với một downhaul để kiểm soát sự căng thẳng dọc theo luff và do đó hình dạng của những cánh buồm. Chủ yếu được ...

cringle

Boat; Sailboat

Một vòng kim loại hoặc grommet xung quanh một lỗ trong những cánh buồm cho tăng cường.

Featured blossaries

Basics of Photoshop

Chuyên mục:    1 6 Terms

Flower Meanings

Chuyên mục: Objects   1 19 Terms