Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Communication > Postal communication

Postal communication

Of or relating to communication via the postal service; in the physical form of letters, cards or documents etc.

Contributors in Postal communication

Postal communication

trò chơi sưu tập bưu thiếp có ảnh

Communication; Postal communication

Deltiology đề cập đến việc sưu tập và nghiên cứu bưu thiếp, thường là sở thích riêng.

vệ tinh truyền thông

Communication; Postal communication

Một vệ tinh được đặt trong một quỹ đạo quanh trái đất để chuyển tiếp tín hiệu được gửi từ một nơi trên trái đất xuống đến một nơi khác.

Featured blossaries

Schopenhauer

Chuyên mục: Religion   2 1 Terms

Educational Terms Eng-Spa

Chuyên mục: Education   1 1 Terms