Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Anthropology > Physical anthropology

Physical anthropology

The branch of anthropology that studies the development of the human race in the context of other primate species.

Contributors in Physical anthropology

Physical anthropology

Red Deer Cave người

Anthropology; Physical anthropology

Red Deer Cave người, gần đây đã phát hiện ra tại Nam Tây Trung Quốc, có thể là một loài mới của con người. The Red Deer hang động người dân đã là cacbon có niên đại có sống đến sự khởi đầu của ngành ...

Hoa văn khảm tiến hóa

Anthropology; Physical anthropology

Một mô hình của sự tiến hóa trong đó phần khác nhau của các cơ quan phát triển ở mức độ khác nhau. Trong trường hợp của con người, chúng tôi chủ yếu đạt được mẫu hiện đại của chúng tôi dưới cổ bằng ...

Điều gene

Anthropology; Physical anthropology

Một gen có thể bắt đầu hoặc chặn các chức năng của gen khác. Regulator gen kiểm soát thời gian của việc sản xuất một loạt các hóa chất trong con người và sinh vật khác. Ngay sau khi thụ thai, điều ...

đột biến điểm

Anthropology; Physical anthropology

Một đột biến xảy ra như là một lỗi trong một codon của một phân tử DNA hoặc RNA.

giao phối assortative tích cực

Anthropology; Physical anthropology

Một hình thức giao phối không phải ngẫu nhiên trong những cá nhân là như nhau cho đặc tính cụ thể mate và những người không phải là như nhau thì không. Kết quả là một sự gia tăng tiến bộ trong tần số ...

tế bào nhân chuẩn

Anthropology; Physical anthropology

Một tế bào mà có một hạt nhân đúng và rằng chia bởi mitosis. Phức tạp duy nhất celled vật như động cũng như tất cả các multicelled thực vật và động vật là chủ yếu là sinh vật nhân chuẩn. Với ngoại lệ ...

codon

Anthropology; Physical anthropology

Một chuỗi của các nucleotide ba cơ sở trong một phân tử DNA hoặc RNA mã đó cho một loại hình cụ thể của axít amin mà sẽ được sử dụng trong tổng hợp ...

Featured blossaries

Christian Feasts

Chuyên mục: Religion   1 18 Terms

Hot Doug's Condiments

Chuyên mục: Food   1 12 Terms