Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Computer > PC peripherals

PC peripherals

Any device that is connected to the host computer to expand its capabilities but is not a core component of the host.

Contributors in PC peripherals

PC peripherals

máy in

Computer; PC peripherals

loại thiết bị ngoại vi sản xuất bản sao cứng của thông tin được tạo ra bởi một máy tính trên giấy và phương tiện truyền thông khác

Trống mực máy in

Computer; PC peripherals

Trong máy in, nó là một hình trụ xoay hoạt động như một phần tử in.

Featured blossaries

Key Apple Staff Members

Chuyên mục: Technology   2 6 Terms

Top Car Manufacture company

Chuyên mục: Autos   1 5 Terms