Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Banking; Real estate > Mortgage

Mortgage

The business of lending money for the purchase of real property which is repayed in security interest.

Contributors in Mortgage

Mortgage

tăng tốc

Banking; Mortgage

Ở bên phải của các thế chấp (cho vay) để yêu cầu hoàn trả ngay lập tức của sự cân bằng cho vay thế chấp sau khi mặc định của thế chấp (vay) hoặc bằng cách sử dụng quyền trao cho do ngày bán ...

điều chỉnh tỷ lệ thế chấp

Real estate; Mortgage

Một thế chấp mà sự quan tâm thay đổi theo định kỳ, theo các biến động tương ứng trong một chỉ số. Tất cả vũ khí được gắn để lập chỉ mục.

tăng tốc khoản

Real estate; Mortgage

Một điều khoản trong thế chấp của bạn cho phép người cho vay để yêu cầu thanh toán số dư nợ cho vay vì nhiều lý do. Phổ biến nhất lý do cho việc thúc đẩy một khoản cho vay là nếu bên vay mặc định vào ...

Featured blossaries

Science Fiction books

Chuyên mục: Arts   2 6 Terms

Care for Natural Black Hair

Chuyên mục: Arts   1 7 Terms