Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Network hardware > Modems

Modems

Modems are devices that modulate an analog carrier signal to encode digital information.

Contributors in Modems

Modems

vòng-ngược tương tự

Network hardware; Modems

Modem tự kiểm tra trong dữ liệu từ bàn phím hoặc một mô hình thử nghiệm nội bộ được gửi đến máy phát của modem, biến thành dạng analog, looped trở lại cho người nhận, và chuyển đổi trở lại thành dạng ...

ứng dụng

Network hardware; Modems

Một chương trình máy tính được thiết kế để thực hiện một tác vụ cụ thể hoặc tập hợp các nhiệm vụ. Ví dụ bao gồm xử lý từ và bảng tính ứng ...

Featured blossaries

Indonesia Famous Landmarks

Chuyên mục: Travel   2 6 Terms

My favorite Hollywood actresses

Chuyên mục: Entertainment   1 5 Terms