Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Banking; Business services > Mergers & acquisitions

Mergers & acquisitions

Referring to the aspect of corporate strategy, finance and management that deals with the buying, selling or combining of different companies that can assist a growing company to grow rapidly without having to create another business entity.

Contributors in Mergers & acquisitions

Mergers & acquisitions

Mua bán và Sáp nhập

Banking; Mergers & acquisitions

Vụ sáp nhập và mua lại. Khi công ty được hợp nhất, hoặc khi hai tham gia để hình thành một công ty mới (sáp nhập), hoặc một công ty được mua bởi một ...

sáp nhập & mua lại (M & A)

Banking; Mergers & acquisitions

Dùng để mua và bán hàng của công ty, hoặc sự kết hợp của hai công ty trong đó chỉ có một trong những công ty tồn tại. Mua lại có thể mua tài sản, nơi người mua mua tài sản của người bán, mà không cần ...

IFRS

Banking; Mergers & acquisitions

Hướng dẫn và quy tắc thiết lập bởi các quốc tế kế toán tiêu chuẩn hội đồng quản trị (IASB) mà các công ty có thể làm theo khi biên dịch báo cáo tài ...

EBITDA

Banking; Mergers & acquisitions

Các khoản thu nhập trước lãi suất, thuế, khấu hao và Amortization: một thước đo của dòng tiền mặt tính toán: doanh thu - chi phí (ngoại trừ thuế, lãi suất, khấu hao và ...

báo cáo ủy quyền

Banking; Mergers & acquisitions

Một tiết lộ tài liệu mô tả các tính năng tài liệu của một giao dịch để được biểu quyết bởi các chủ sở hữu vốn cổ phần khi họ được yêu cầu để cung cấp cho một proxy bỏ phiếu khác. Nếu các chủ sở hữu ...

bố cáo

Banking; Mergers & acquisitions

Một tiết lộ tài liệu mô tả các tính năng tài liệu của một giao dịch để được biểu quyết bởi các chủ sở hữu vốn cổ phần khi họ được yêu cầu để cung cấp cho một proxy bỏ phiếu khác. Nếu các chủ sở hữu ...

đảo ngược sáp nhập

Banking; Mergers & acquisitions

Một quá trình trong đó đang hoạt động, không công ty nhập vào một công ty vỏ với không có hoạt động đáng kể, nhưng có một lớp chứng khoán vốn chủ sở hữu đăng ký với các quản trị viên chứng khoán (ví ...

Featured blossaries

20 types of friends every woman has

Chuyên mục: Entertainment   5 22 Terms

Top 10 University in Beijing, China

Chuyên mục: Education   1 10 Terms