Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Lights & lighting > Lighting bulbs & tubes

Lighting bulbs & tubes

Contributors in Lighting bulbs & tubes

Lighting bulbs & tubes

thông minh các bóng đèn LED

Lights & lighting; Lighting bulbs & tubes

Một thông minh LED light bulb mà hỗ trợ các tính năng công nghệ cao như thay đổi màu sắc và chuyển vào hoặc ra khi người dùng đến. Geofencing tính năng được điều khiển bởi một chương trình máy tính ...

Featured blossaries

Knitting Needles

Chuyên mục: Arts   1 21 Terms

Popular Apple Species

Chuyên mục: Food   1 10 Terms