Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Legal services > Legal aid (criminal)

Legal aid (criminal)

Contributors in Legal aid (criminal)

Legal aid (criminal)

bên thứ ba tin cậy

Legal services; Legal aid (criminal)

Trong mật mã học, một bên thứ ba tin cậy (TTP) là một thực thể đó tạo điều kiện tương tác giữa hai bên những người cả hai tin tưởng bên thứ ba; Bên thứ ba để xem lại tất cả các giao dịch quan trọng ...

tuyên bố

Legal services; Legal aid (criminal)

tuyên bố-loại tờ khai, thực hiện theo lời tuyên thệ, thể loại của bản tuyên thệ

sự tha bổng

Legal services; Legal aid (criminal)

Xả một bị đơn sau bản án không guilty là quyết.

đầu hàng bởi bail

Legal services; Legal aid (criminal)

Một người bảo đam các phân phối của một tù nhân, người đã được phát hành tiền phạt, giam.

null

Legal services; Legal aid (criminal)

Có không có hiệu lực pháp lý; mà không có hiệu lực ràng buộc; khoảng trống.

bản khai có tuyên thệ

Legal services; Legal aid (criminal)

Là bản khai của nhân chứng, nguyên đơn, bị cáo có tuyên thệ.

Featured blossaries

Gothic Cathedrals

Chuyên mục: History   2 20 Terms

Christmas Markets

Chuyên mục: Travel   1 4 Terms