Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Law > Legal

Legal

Legal terms

Contributors in Legal

Legal

luật sư làm việc sản phẩm

Law; Legal

Đây là một học thuyết mà tài liệu được thu thập với dự đoán của vụ kiện bởi một luật sư không bắt buộc phải được sản xuất trong thời gian phát ...

phiền toái hấp dẫn

Law; Legal

Việc tạo ra một bầu không khí mời và hấp dẫn xung quanh một mối nguy hiểm tiềm năng được gọi là phiền toái hấp dẫn.

xác thực

Law; Legal

Xác nhận rằng một tài liệu hoặc điều là chính thức của những gì nó purports để, được gọi là xác thực.

Đức tin xấu

Law; Legal

Để tham gia vào một thoả thuận với không có ý định thực hiện các nghĩa vụ của Hiệp định đó.

tài sản thế chấp

Law; Legal

Một vấn đề phụ; có thể hoặc có thể không có liên quan đến các vấn đề chính, nhưng bằng cách nào đó được kết nối.Thuật ngữ có thể được kết nối với tiền hoặc tài sản được sử dụng để bảo đảm một khoản ...

so sánh sự sơ suất

Law; Legal

Theo học thuyết này số tiền thiệt hại trao tặng là tỷ lệ thuận với mỗi bên của mức độ của sự sơ suất.

thụ hưởng

Law; Legal

Một người hoặc tổ chức những người lợi ích, thường với tiền được gọi là người thụ hưởng nói chung.

Featured blossaries

Exercise that will transform your body

Chuyên mục: Health   4 4 Terms

Indonesia Top Cities

Chuyên mục: Travel   2 10 Terms