Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Materials science > Impact testing

Impact testing

Impact testing is a process to quantify the impact resistance of component materials. Impact resistance is a critical measure of service life, product safety and liability. These testing machines attempt to simulate real-life impact conditions.

Contributors in Impact testing

Impact testing

maleated cao su thiên nhiên

Materials science; Impact testing

Maleated cao su thiên nhiên là một loại cao su đó được điều chế bằng cách sử dụng cao su thiên nhiên (air-dried tờ) và maleic anhydrit bằng một tan trộn trình dưới cao hành động sự xén lông ...

Featured blossaries

Famous criminals

Chuyên mục: Law   2 10 Terms

American Idioms, figure of speech

Chuyên mục: Languages   4 40 Terms