Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Language > Idioms

Idioms

For common expressions in the language.

Contributors in Idioms

Idioms

liên lạc cơ sở

Language; Idioms

Nếu bạn liên lạc cơ bản với một ai đó, bạn liên hệ với họ.

tình yêu chó

Language; Idioms

Puppy tình yêu là tình yêu giữa hai người rất trẻ.

giá trị muối của bạn

Language; Idioms

Ai đó có giá trị của họ muối xứng đáng tôn trọng.

trả tiền trên móng tay

Language; Idioms

Nếu bạn trả tiền trên móng tay, bạn trả tiền nhanh chóng bằng tiền mặt.

đặt các bàn đạp để các kim loại

Language; Idioms

Nếu bạn đặt các bàn đạp để các kim loại, bạn đi nhanh hơn.

chuyển cát

Language; Idioms

Nếu các sands đang chuyển, hoàn cảnh đang thay đổi.

Seventh heaven

Language; Idioms

Nếu bạn đang ở trong seventh heaven, bạn đang rất hạnh phúc.

Featured blossaries

Strange Landscapes

Chuyên mục: Travel   1 3 Terms

I Got 99 Problems But A Stitch Ain't One.

Chuyên mục: Fashion   2 9 Terms