Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Semiconductors > Digital Signal Processors (DSP)

Digital Signal Processors (DSP)

Contributors in Digital Signal Processors (DSP)

Digital Signal Processors (DSP)

mục .bss

Semiconductors; Digital Signal Processors (DSP)

Một trong những mặc định phổ biến đối tượng tập tin định dạng (COFF) phần. Sử dụng chỉ thị .bss để dự trữ một số tiền của không gian trong bản đồ bộ nhớ mà bạn có thể sử dụng sau này để lưu trữ dữ ...

mục .data

Semiconductors; Digital Signal Processors (DSP)

Một trong những mặc định phổ biến đối tượng tập tin định dạng (COFF) phần. Phần .data là một phần khởi tạo có chứa khởi tạo dữ liệu. Bạn có thể sử dụng chỉ thị .data để lắp ráp mã vào phần ...

mục .text

Semiconductors; Digital Signal Processors (DSP)

Một trong những mặc định phổ biến đối tượng tập tin định dạng (COFF) phần. Phần .text là một phần khởi tạo có chứa mã thực thi. Bạn có thể sử dụng chỉ thị .text để lắp ráp mã vào phần ...

Featured blossaries

Coffee beans

Chuyên mục: Food   1 6 Terms

Test TermCoord

Chuyên mục: Culture   1 1 Terms