Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Insurance > Commercial insurance

Commercial insurance

Contributors in Commercial insurance

Commercial insurance

hợp đồng bảo hiểm

Insurance; Commercial insurance

contrato de seguro: por el contrato de seguro, la empresa se obliga, mediante una prima, một resarcir un daño o một pagar una suma de dinero, al verificarse la eventualidad prevista en el contrato ...

Cộng đồng bảo hiểm

Insurance; Commercial insurance

Một điều khoản của một chính sách bảo hiểm cung cấp cho các công ty bảo hiểm và sẽ được bảo hiểm phân bổ giữa chúng bất kỳ tổn thất được bảo hiểm bởi chính sách theo một tỷ lệ phần trăm của giá trị ...

giá trị tiền mặt thực tế

Insurance; Commercial insurance

Giá tiền công bằng, hợp lý mà một tài sản có thể được bán trên thị trường trong quá trình kinh doanh bình thường, và không buộc phải bán.

Featured blossaries

Frank Sinatra

Chuyên mục: Entertainment   1 1 Terms

Brand Management

Chuyên mục: Business   2 13 Terms