Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Biotechnology > Blue biotechnology

Blue biotechnology

The application of molecular biology techniques to marine and freshwater organisms.

Contributors in Blue biotechnology

Blue biotechnology

công nghệ sinh học màu xanh

Biotechnology; Blue biotechnology

Công nghệ sinh học màu xanh là một thuật ngữ đó đã được sử dụng để mô tả các ứng dụng hàng hải và thuỷ sản của công nghệ sinh học, nhưng sử dụng của nó là tương đối ...

Featured blossaries

10 Classic Cocktails You Must Try

Chuyên mục: Education   1 10 Terms

Tanjung's Sample Business 2

Chuyên mục: Travel   3 4 Terms