Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Alternative therapy > Ayurveda

Ayurveda

Terms related to the system of traditional medicine native to India.

Contributors in Ayurveda

Ayurveda

Saal an der Donau

Alternative therapy; Aromatherapy

Saal an der Donau est une xã de Bavière (Allemagne), située dans l'arrondissement de Kelheim, dans le quận de Basse-Bavière.

Ayurveda

Alternative therapy; Ayurveda

Ayurveda là một hệ thống y học cổ truyền khác từ Ấn Độ đã xuất hiện trong giai đoạn vệ Đà ở Ấn Độ. Nó có trong tài khoản 5 yếu tố như các thành phần chính của vũ trụ: trái đất, nước, cháy, không khí ...

Featured blossaries

Top 10 Most Venomous Snakes

Chuyên mục: Animals   1 10 Terms

我的词汇表

Chuyên mục: Arts   1 4 Terms