Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Design > Application design

Application design

Contributors in Application design

Application design

ứng dụng bảng xếp hạng

Design; Application design

Bảng xếp hạng được sử dụng để hình dung, xác định, kết nối, và cấu hình ứng dụng trong dung dịch. Trên biểu đồ ứng dụng (.ad) tập tin chứa thông tin dựa trên hệ thống định nghĩa mẫu ...

Đèn bàn

Art history; Application design

Một bảng-bóng đèn thường được thiết kế để cung cấp cho tập trung ánh sáng cho mục đích làm việc vào đó.

Featured blossaries

Automotive

Chuyên mục: Engineering   6 25 Terms

Online Search

Chuyên mục: Technology   1 1 Terms