Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Pollution control > Air pollution

Air pollution

Air pollution is the introduction of chemicals, particulates or biological materials into the atmosphere which cause damage to the natural environment and have adverse health affects on organisms.

Contributors in Air pollution

Air pollution

tiêu chuẩn hiệu suất mới nguồn (NSPS)

Pollution control; Air pollution

Thống nhất quốc gia EPA máy bức xạ chuẩn giới hạn số lượng ô nhiễm cho phép từ nguồn mới hoặc từ sửa đổi nguồn hiện có. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đi đến của chúng tôi trang web tiêu đề ...

khu vực nguồn

Pollution control; Air pollution

Các nguồn cho một phương pháp được sử dụng để ước tính lượng khí thải. Này có thể bao gồm các khu vực rộng, điện thoại di động và tự nhiên nguồn, và cũng là trong số các nhóm văn phòng phẩm nguồn ...

tỷ lệ thành công phát thải thấp nhất (LAER)

Pollution control; Air pollution

Theo đạo luật không khí sạch, tốc độ phát thải phản ánh (1) hạn chế khí thải nghiêm ngặt nhất trong nhà nước thực hiện kế hoạch của bất cứ tiểu bang nào cho một nguồn nhất định trừ khi các chủ sở hữu ...

điểm nóng chảy

Pollution control; Air pollution

Nhiệt độ mà tại đó một chất rắn sẽ trở thành một chất lỏng. Ở nhiệt độ này, chất rắn và chất lỏng có áp suất hơi tương tự.

sulfat

Pollution control; Air pollution

Hăng, không màu khí (sulfat đều ở dạng rắn) hình thành chủ yếu bằng cách đốt lưu huỳnh có chứa nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là than và dầu. Chất gây ô nhiễm lớn máy Considered, oxit lưu huỳnh có ...

liều-phản ứng

Pollution control; Air pollution

Mối quan hệ giữa liều một chất ô nhiễm và phản ứng (hoặc có hiệu lực), nó tạo ra một hệ thống sinh học.

tính hòa tan nước

Pollution control; Air pollution

Độ hòa tan của một chất nước cung cấp thông tin về số phận và vận chuyển trong môi trường. Cao hơn các nước hòa tan, lớn hơn các xu hướng ở lại bị giải thể và ít có khả năng để volatilize từ nước. ...

Featured blossaries

Automotive Dictionary

Chuyên mục: Technology   1 1 Terms

Chihuly Glass

Chuyên mục: Arts   2 8 Terms