Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Financial services > Personal investment management

Personal investment management

Contributors in Personal investment management

Personal investment management

tontine

Financial services; Personal investment management

Một sự sắp xếp tài chính theo đó một nhóm của mỗi cá nhân phải trả trọn một ban đầu một cho một cơ quan kiểm soát, người sau đó trả một số tiền cho họ tại một khoảng thời gian đã thoả thuận, thường ...

valueact

Financial services; Personal investment management

Microsoft nói nó đã bổ nhiệm Mason Morfit, chủ tịch của công ty hoạt động đầu tư vốn ValueAct, để hội đồng quản trị. ValueAct vốn ban đầu được thành lập tháng 6 năm 2000 để quản lý các thủ đô của ...

Featured blossaries

Weird Weather Phenomenon

Chuyên mục: Other   2 20 Terms

Psychedelic Drugs

Chuyên mục: Health   2 20 Terms