Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Organic chemicals > Organic acids

Organic acids

This category refers to organic compounds with acidic properties. Carboxylic acids are the most common organic groups, whose chemical makeup consists of the carboxyl group - COOH.

Contributors in Organic acids

Organic acids

xét nghiệm ketone trong cơ quan

Organic chemicals; Organic acids

Các chất beta-hydroxybutyric axit, acetoacetic axit, và axeton, được sản xuất bởi acid béo và trao đổi chất carbohydrate trong gan trong khoảng một tỷ lệ 78:20:2. Acetoacetate được sản xuất từ ...

Featured blossaries

Beijing Dishes

Chuyên mục: Food   2 9 Terms

Lisbon, Portugal

Chuyên mục: Travel   1 2 Terms