Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Software; Translation & localization > Internationalization (I18N)

Internationalization (I18N)

Contributors in Internationalization (I18N)

Internationalization (I18N)

giải thích liên tiếp

Translation & localization; Internationalization (I18N)

Quá trình thông dịch sang một ngôn ngữ khác sau khi người nói phát biểu. Thông thường, thông dịch viên sẽ nghe và ghi lại thông tin khi người nói phát biểu, khi người nói đã phát biểu song, thông ...

'Một' ngôn ngữ

Translation & localization; Internationalization (I18N)

Các ngôn ngữ hoặc ngôn ngữ mà một thông dịch viên có thẩm quyền để giải thích cách chuyên nghiệp. Thuật ngữ 'Một' ngôn ngữ cũng được sử dụng trong các cuộc họp để có nghĩa là các ngôn ngữ mục tiêu ...

Ngôn ngữ 'B'

Translation & localization; Internationalization (I18N)

Ngôn ngữ khác với ngôn ngữ chính của thông dịch viên, trong đó ông hoặc bà ấy có năng lực ngôn ngữ bản địa và vào những người đó là có thẩm quyền để giải thích cách chuyên nghiệp. Một thông dịch viên ...

liên tiếp thông dịch viên

Translation & localization; Internationalization (I18N)

Là phiên dịch làm nhiệm vụ nghe khi người nói đang phát biểu, sau đó tiến hành phiên dịch khi người nói đã phát biểu xong hoặc tạm dừng. Phiên dịch đuổi có thể ngồi cùng bàn hoặc khác bàn với người ...

Ngôn ngữ 'C'

Translation & localization; Internationalization (I18N)

Ngôn ngữ nguồn mà từ đó một thông dịch viên là có thẩm quyền để giải thích cách chuyên nghiệp. Thông dịch viên có thể có một số các ngôn ngữ C.

phương ngữ

Translation & localization; Internationalization (I18N)

Những gì tạo một phương ngữ và phải làm gì về nó là một trong những khái niệm nhất hiểu lầm trong bản dịch, có lẽ đứng thứ hai chỉ sau hội chứng "native speaker" (nguy hiểm tưởng, thăng bằng một số ...

thiết bị

Translation & localization; Internationalization (I18N)

Chất lượng của một giải thích đồng thời phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng của các thiết bị có sẵn cho các thông dịch viên. Chất lượng của các gian hàng, lĩnh vực của tầm nhìn, tai nghe, micro, chất ...

Featured blossaries

Deaf Community and Sign Language Interpreting

Chuyên mục: Culture   1 1 Terms

Middle-earth: Shadow of Mordor

Chuyên mục: Entertainment   1 4 Terms