Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Banking > General banking

General banking

Banking related terms and phrases in general.

Contributors in General banking

General banking

lũ lụt đặc biệt nguy hiểm khu vực (SFHA)

Banking; General banking

Một khu vực được xác định trên một bản đồ tỷ lệ bảo hiểm lũ lụt với một nguy cơ liên quan của lũ lụt.

Featured blossaries

marketing terms

Chuyên mục: Business   1 1 Terms

The Most Beautiful and Breathtaking Places in the World

Chuyên mục: Travel   2 14 Terms