Contributors in Event planning

Event planning

nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP)

Convention; Event planning

Dịch vụ cung cấp quyền truy cập Internet.

chữ ký được ủy quyền

Convention; Event planning

Signature(s) của individual(s) người có thẩm quyền để tính phí cho các mặt hàng để làm chủ một tài khoản cho một chức năng hoặc chương trình.

Featured blossaries

Beijing Dishes

Chuyên mục: Food   2 9 Terms

Lisbon, Portugal

Chuyên mục: Travel   1 2 Terms