Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Philosophy > Eastern philosophy

Eastern philosophy

Terms that relate to the philosophy of South and East Asia.

Contributors in Eastern philosophy

Eastern philosophy

Tenrikyo

Philosophy; Eastern philosophy

Một tôn giáo xứ thần đạo Nhật bản với một số ảnh hưởng của Phật giáo. Được thành lập bởi một nông dân nữ, Nakayama Miki, người đã trải qua một kinh nghiệm revelatory từ 1838 trở đi. Sau khi ngày ...

tự thực hiện

Philosophy; Eastern philosophy

Kiến thức của một có đúng tự. Thuật ngữ "tự thực hiện" là một bản dịch của cụm từ tiếng Phạn atma jnana (kiến thức về tự hoặc atma). Lý do thuật ngữ "thực hiện" được sử dụng thay vì "kiến thức" là ...

mùi

Philosophy; Eastern philosophy

Xuất phát từ từ tiếng Phạn 'Smarana', điều này có nghĩa là ghi nhớ hoặc suy niệm trên cao nhất.

Featured blossaries

Greek Landscape: Rivers and Lakes

Chuyên mục: Geography   1 20 Terms

Starbucks most popular secret recipe

Chuyên mục: Food   1 6 Terms